Поновљен Оглас за закуп пословног простора у Тешици

На основу Закључка председника општине Алексинац, Комисија за спровођење поступка  давања у закуп непокретности, расписала је  други, поновни Оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда. Предмет закупа је пословни простор који се налази у склопу Месне заједница Тешица укупне површине 104, односно корисне површине око 70 квадратних метара.

Јавно отварање писмених понуда биће одржано 1. јула 2022. године са почетком у 12 часова у канцеларији Месне заједнице Тешица. Минимални почетни износ закупнине за пословни простор износи 220 динара по метру квадратном.

 Цео текст огласа, односно детаљнији услови учешћа, међусобних обавеза и друго, можете прочитати у наставку садржаја.


О  Г  Л  А  С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 Предмет закупа је:

  1. пословни простор изграђен на кп.бр.1297 КО Тешица у склопу дома Месне заједнице Тешица, који је према листу непокретности укупне површине 104 м2, a од чега корисне површине 69,55 м2, са наменом  за обављање угоститељске делатности уз напомену да изабрани најповољнији понуђач је у обавези да: 

–  обезбеди право службеног пролаза кроз кп.бр.1297/4;

– да о свом трошку пословни простор приведе намени и уреди ради обављања делатности, и

– да до постављања контролног бројила, у договору са МЗ Тешица,  регулише плаћање утрошка електричне енергије.

       Јавно отварање писмених понуда биће одржано 01.07.2022. године са почетком у 12,00 часова у канцеларији Месне заједнице Тешица .  

–  Минимални почетни износ закупнине за пословни простор износи 220,00 динара по м2.

УСЛОВИ УЧЕШЋА:

            –  право учешћа имају предузетници и  правна лица;

             –  пословни простор се издаје у закуп на одређено време од 5 година;

             – пријаве се подносе до 30.06.2022. године, непосредно или поштом на адресу канцеларија Месне заједницеТешица а благовременом понудом сматраће се она понуда која је достављена непосредно Месној заједници Тешица или послата поштом закључно са даном који је одређен као рок за достављање понуда;

            – за учешће у поступку прикупљања писмених понуда на име депозита уплаћује се износ од 1.000,00 динара,  на жиро рачун број 840-742155843-80, позив на број 97  92-002;

              – поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне и уредне пријаве ако учесник прихвати почетну висину закупнине, у супротном губи право на враћање депозита;

            – уговор о закупу са најповољнијем понуђачем закључује се у року од 5 дана од дана достављања документације о окончаном поступку  прикупљања писмених понуда Одсеку за имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац ;

              – основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине;

– закупац је дужан да висину закупнине из понуде плаћа месечно, најкасније до 20-ог у месецу за текући месец;

– Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену локацију, у складу са ст. 1. и 2. члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

           – у случају да најповољнији понуђач не закључи Уговор о закупу у року од пет дана од дана достављања документације о окончаном поступку  прикупљања писмених понуда Одсеку за имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац, сматраће се да је одустао од закупа, губи право на повраћај депозита, а поступак издавања пословног простора ће се поновити;

–  учесницима који нису дали најповољнију понуду, депозит се враћа у року од 5 дана од дана достављања документације о окончаном поступку  отварања понуда, а најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у цену закупа;

– закупац не може пословни простор или његов део издати у подзакуп;

– закупац сноси трошкове текућег одржавања пословних просторија, док је за адаптацију и инвестиционо одржавање потребна сагласност закуподавца у складу са Уредбом.

– пословни простор издаје се у закуп у виђеном стању;

– пословни простор се може разгледати сваког радног дана од 8 до 15 часова;

– оглас објавити на огласној табли МЗ Тешица, огласној табли Општинске управе Општине Алексинац, средству јавног информисања и на сајту општине.

Пословни простор не може добити у закуп правно лице, предузетник или физичко лице које дугује Општини закупнину по претходним уговорима.

 Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, као и изјаву о прихватању услова из огласа.

Подносиоци неблаговремених или непотпуних пријава не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Комисија за спровођење поступка  давања у закуп непокретности 


                                                                                                        

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

12 + twenty =