Оглас за пословни простор у Тешици, по трећи пут

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности Општине Алексинац, расписала је трећи Оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда за пословни простор у склопу дома Месне заједнице Тешица, укупне површине 104 метра квадратна, односно нешто мање од 70 квадрата корисне површине, намењеног за угоститељску делатност.

Јавно отварање писмених понуда биће одржано 13. јула 2022. године са почетком у 10 часова у канцеларији Месне заједнице Тешица. Минимални почетни износ закупнине за пословни простор износи 176,00 динара по квадрату, што представља 80% од почетне тржишне висине закупнине утврђене Одлуком о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Алексинац.

О осталим условима, потребној документацији и начину пријаве више појединости можете сазнати у наставу текста или на званичном сајту Општине Алексинац.


На основу Закључка председника општине Алексинац, II Број: 464-91/2-2022 од 08.06.2022. године, Комисија за спровођење поступка  давања у закуп непокретности, расписује трећи

О  Г  Л  А  С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 Предмет закупа је:

  1. пословни простор изграђен на кп.бр.1297 КО Тешица у склопу дома  Месне заједнице Тешица, који је према листу непокретности укупне површине 104 м2, a од чега корисне површине69,55 м2, са наменом  за обављање угоститељске делатности уз напомену да  изабрани најповољнији понуђач је у обавези да: 

–  обезбеди право службеног пролаза кроз кп.бр.1297/4;

– да о свом трошку пословни простор приведе намени и уреди ради обављања делатности, и

– да до постављања контролног бројила, у договору са МЗ Тешица,  регулише плаћање утрошка електричне енергије.

Јавно отварање писмених понуда биће одржано 13.07.2022. године са почетком у 10,00 часова у канцеларији Месне заједнице Тешица . 

–  Минимални почетни износ закупнине за пословни простор износи 176,00 м2, што представља 80% од почетне тржишне висине закупнине утврђене Одлуком о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини општине Алексинац ( Сл.лист Општине Алексинац број 26/15).

УСЛОВИ УЧЕШЋА:

– право учешћа имају предузетници и  правна лица;

– пословни простор се издаје у закуп на одређено време од 5 . година;

– пријаве се подносе до 12.07.2022. године, непосредно или поштом на адресу канцеларија Месне заједницеТешица а благовременом понудом сматраће се она понуда која је достављена непосредно Месној заједници Тешица или послата поштом закључно са даном који је одређен као рок за достављање понуда;

– за учешће у поступку прикупљања писмених понуда  на име депозита уплаћује се износ од 1.000,00 динара,  на жиро рачун број 840-742155843-80, позив на број 97  92-002;

– поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне и уредне пријаве ако учесник прихвати почетну висину закупнине, у супротном губи право на враћање депозита;

– уговор о закупу са најповољнијем понуђачем закључује се у року од 5 дана од дана достављања документације о окончаном поступку  прикупљања писмених понуда Одсеку за имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац ;

– основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине;

– закупац је дужан да висину закупнине из понуде  плаћа месечно, најкасније до 20-ог у месецу за текући месец;

– Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену локацију, у складу са ст. 1. и 2. члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

– у случају да најповољнији понуђач не закључи Уговор о закупу у року од пет дана од дана достављања документације о окончаном поступку  прикупљања писмених понуда Одсеку за имовинско правне послове Општинске управе општине Алексинац, сматраће се да је одустао од закупа, губи право на повраћај депозита, а поступак издавања пословног простора ће се поновити;

–  учесницима који нису дали најповољнију понуду, депозит се враћа у року од 5 дана од дана достављања документације о окончаном поступку  отварања понуда, а најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у цену закупа;

– закупац не може пословни простор или његов део издати у подзакуп;

– закупац сноси трошкове текућег одржавања пословних просторија, док је за адаптацију и инвестиционо одржавање потребна сагласност закуподавца у складу са Уредбом.

– пословни простор издаје се у закуп у виђеном стању;

– пословни простор се може разгледати сваког радног дана од 8 до 15 часова;

– оглас објавити на огласној табли МЗ Тешица, огласној табли Општинске управе Општине Алексинац, средству јавног информисања и на сајту општине.

Пословни простор не може добити у закуп правно лице, предузетник или физичко лице које дугује Општини закупнину по претходним уговорима.

Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, као и изјаву о прихватању услова из огласа.

Подносиоци неблаговремених или непотпуних пријава не могу учествовати у поступку јавног надметања.

Комисија за спроводење поступка  давања у закуп непокретности

Постави одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

twelve + 3 =